Actuacions consensuades pel procés participatiu

En aquesta secció, tractarem de presentar les actuacions que es vagin realitzant i que estiguin lligades a les propostes consensuades al llarg del procés participatiu.

Actuacions per a la millora paisatgística i ambiental de la sèquia de Sils

D'acord amb el procés participatiu, una de les actuacions consensuades a través de la 1a Jornada de l’Estany de Sils i de les eines estables de participació (bústies de suggeriments i fòrum virtual), ha estat la de “Millorar de la qualitat ecològica de la sèquia”. Així doncs, a través d’una subvenció del Departament de Medi Ambient i Habitatge, s’han definit una sèrie d’actuacions de millora paisatgística i ambiental de la sèquia, en el punt d’entrada a l’Estany de Sils des del nucli urbà.

Actualment, aquest tram de la sèquia presenta un baix índex de biodiversitat, amb presència de nuclis de canya americana molt densos, amb algunes plantes ruderals, aportant un cert aspecte marginal a la zona. Les actuacions pretenen augmentar la vàlua paisatgística i natural d’aquest curs fluvial, revaloritzant els elements d’interès natural presents i solucionant els problemes existents.

Això es concreta en una sèrie d’accions:

- Eliminació del canyar de canya americana Arundo donax
- Solucionar els problemes d’erosió, colonització i escassa diversitat vegetal.
- Desenvolupament de la vegetació arbustiva i arbrada de ribera.
- Millora de la zona de pas.

Una eina estable de participació

L’Estany de Sils constitueix una zona humida de característiques úniques a Catalunya. Bona part d’aquesta singularitat és deguda al clima relativament humit i a la marcada inversió tèrmica del fons de la plana selvatana. Així, malgrat la seva situació plenament mediterrània, l’Estany acull retalls de paisatges propis de climes més freds i humits, barrejats amb fragments de vegetació típicament mediterrània als relleus més secs i arrecerats dels voltants. Alhora, aquesta varietat d’ambients afavoreix la presència d’una fauna molt variada i, tot plegat, fa que, tot i la seva reduïda extensió, l’Estany tingui una gran importància per a la conservació de la biodiversitat.


Avui aquests ecosistemes són considerats reserves biològiques clau per a l’equilibri natural i la sostenibilitat del territori. Després del “Projecte de restauració i gestió de l’Estany de Sils”, iniciat el 1998 amb l’objectiu de recuperar una mostra significativa del paisatge típic d’aquesta zona humida, dels seus hàbitats i de les espècies pròpies, cal continuar treballant per conservar-ne els seus valors naturals i culturals.


Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sils aposta per una nova gestió de l’Estany de Sils més participativa. En aquests moments s’està elaborant el Pla de Gestió de l’Estany de Sils, que ha de servir per definir les línies de gestió més adequades per a l’espai natural i determinar quines accions cal engegar de forma urgent i consensuada amb la ciutadania.


L’objectiu d’aquest blog és facilitar eines de participació estables, per aprofitar la dinàmica aconseguida a partir de la 1ª Jornada de l’Estany de Sils. En aquest blog es plantejaran qüestions a debatre i es posarà a disposició dels visitants la informació necessària per poder opinar i així determinar els punts clau entorn a la gestió de l’Estany de Sils. Per una nova gestió de l’Estany de Sils, participa!